تبلیغات

این مطلب تکمیل می شود

الف-اقلیم شناسی دینامیکی-سینوپتیكی:

1- بررسی الگوهای بزرگ مقیاس جوی تحت سناریوهای مختلف انتشار در دوره های آتی (2100-2010)با استفاده از برونداد مدل های گردش عمومی جو،

2- تغییرات پر فشار جنب حاره ای در دهه های آینده تحت سناریوهای تغییر اقلیم در دوره های آتی،

3-اقلیم شناسی سینوپتیکی کم فشار سودانی تحت شرایط تغییر اقلیم،

4-بررسی اثرات تغییرات اقلیمی کره زمین بر فعالیت پرفشار سیبری، دوره مطالعاتی: 2100-2010،

5-اثرات گرمایش جهانی بر فعالیت سامانه کم فشار مدیترانه، دوره مورد مطالعه: 2100-2010،

6-مد ل سازی الگوهای فشار سطح زمین در جنوب شرق کشور برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر الگوهای فشاری بادهای 120 روزه سیستان با استفاده از برونداد مدل های گردش عمومی،

7-مطالعه تراف مدیترانه تحت شرایط تغییر اقلیم،

8-بررسی اثرات گرمایش جهانی بر کم فشار آلئوسن با استفاده از برونداد مدل های گردش عمومی،

9-اثرات تغییر اقلیم بر فعالیت الگوی نوسان قطبی(AO)، دوره مطالعاتی 2100-2010،

10-اثرات تغییر اقلیم بر فعالیت الگوی نوسان اطلس شمالی(NAO)، دوره 2100-2010،

11-اثرات تغییر اقلیم بر فعالیت الگوی نوسان جنوبی (SOI)، دوره 2100-2010،

12-اقلیم شناسی دینامیکی تغییرات تاوایی بر روی مدیترانه، دوره 2012-1961،

13-بررسی تغییرات تاوایی بر روی جنوب غرب کشور در دوره 2012-1961،

14-بررسی تغییرات تاوایی بر روی مناطق شمالی کشور در دوره 2012-1961،

ب- تغییر اقلیم:

2-1-اثر گرمایش جهانی بر الگوهای بزرگ مقیاس منطقه ای. شامل الگوهای سینوپتیكی سطح زمین و سطوح میانی و فوقانی جو،

2-2-بررسی روند تغییرات الگوهای كم فشار حرارتی مناطق كویری ایران تحت شرایط تغییر اقلیم،

2-3-طبقه بندی اقلیمی ایران تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از برونداد مدل های گردش عمومی جو در دوره 2100-2010،

2-4-طبقه بندی اقلیم زراعی محصولات استراتژیك در مناطق مختلف كشور تحت شرایط تغییر اقلیم،

2-5-اثرات تغییر اقلیم بر زیست بوم ها ی مرجانی خلیج فارس،

2-6-اثر تغییر اقلیم بر تکثیر بیماریها و آفات گیاهی،

2-7-بررسی ارتباط بین بیماری مالاریا و متغیرهای اقلیمی و تغییرات این بیماری تحت شرایط تغییر اقلیم،

2-8-بررسی ارتباط بین دما و میزان مصرف انرژی برق کشور و تغییرات آن تحت شرایط تغییر اقلیم،

2-9-بررسی سلول هادلی تحت شرایط تغییر اقلیم،

2-10-بررسی انرژی بادی در دسترس مناطق مختلف کشور تحت سناریوهای تغییر اقلیم،

2-11-بررسی رفتارهای هیدرواقلیمی حوضه های آبریز مختلف کشور تحت سناریوهای تغییر اقلیم،

2-12-تصویر خشکسالی های آینده کشور تحت شرایط تغییر اقلیم،

2-13-بررسی رفتار بارش های سنگین تحت شرایط تغییر اقلیم،

2-14-بررسی PMP حوضه های آبریز مختلف در دهه های آینده،

2-15-بررسی منابع آبی حوضه های آبریز مختلف کشور تحت شرایط تغییر اقلیم،

2-16-بررسی تغییرات دوره رشد در ایستگاههای مختلف کشور تحت شرایط تغییر اقلیم،

2-17-بررسی نیاز آبی بالقوه (تبخیرتعرق پتانسیل) در ایستگاههای مختلف کشور تحت شرایط تغییر اقلیم،

2-18-بررسی نیاز آبی محصولات مختلف کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم،