تبلیغات

1-مشخصات فردی (Download)

-         نام: ایمان

-         نام خانوادگی: بابائیان

-         تاریخ تولد:   10/9/1347  

-         محل تولد: درگز –خراسان رضوی

-         نام و نشانی محل كار: سازمان هواشناسی کشور، پژوهشکده اقلیم شناسی(مرکز ملی اقلیم)، مشهد، روبروی پلیس راه طرق

-         تلفن محل كار:   33822203-051 و 33822306-051 داخلی 218

-         سمت : عضو هیات علمی، گروه پژوهشی تغییر اقلیم 

2-تحصیلات

-         دکتری: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی، دانشگاه تبریز، 1390، بررسی ارتباط بین دمای پهنه های آبی منطقه ای و بارش های فصلی ایران

-         کارشناسی ارشد: هواشناسی-دینامیک، دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک، 1377، مدل سازی فیزیکی حرکات بزرگ مقیاس جوی

-         کارشناسی: فیزیک کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف، 1371، روش های مختلف مدل سازی تابش در ایستگاه مهرآباد تهران

-         دیپلم: ریاضی فیزیک، دبیرستان دکتر علی شریعتی (درگز)، 1366

3-دوره های غیردانشگاهی

-         رده یک، 1374، مركز آموزش هواشناسی و علوم جو سازمان هواشناسی كشور

-         مبانی و اجرای مدل عددی MM5، 1378، مركز آموزش هواشناسی و علوم جو سازمان هواشناسی كشور

-         سینوپتیك و دینامك عرض های میانی، 1381، مركز آموزش هواشناسی و علوم جو سازمان هواشناسی كشور

-         مبانی نظری پیش بینی عددی، 1382، مركز آموزش هواشناسی و علوم جو سازمان هواشناسی كشور

-         اقلیم شناسی سینوپتیك، 1383، پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

-          Regional Climate Modelling using PRECIS, 2004, RMTC-Turkey

-          Using and interpretation of ECMWF seasonal forecast products, 2005, European Center for Medium-range Weather Forecast, England

4-فرصت مطالعاتی خارج از کشور

-            Impacts of climate change on water resources of South Korea using GCMs outputs during 2010-2080, 2005, National Institute for Meteorological Reserch (NIMR), Seoul

5 ـ مقالات  چاپ شده در مجلات

-    سبحانی ب.، اصلاحی م.، بابائیان ا.، 1394،کارآیی مدل های آماری SDSM و LARS-WG ریزمقیاس نمایی در شبیه سازی متغیرهای هواشناسی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی، (پذیرش چاپ)

-    قهرمان ن.، بابائیان ا.، آزادی م.، لوک زاده ص.، 1394، پس پردازش آماری برونداد مدل RegCM4 روی شمال غرب ایران، مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی، 47(3)،(پذیرش چاپ).

-   انصاری ح.، خدیوی م.، صالح نیا ن.، بابائیان ا.، 1393، بررسی عدم قطعیت مدل LARS-WG تحت سناریوهای A1B، A2وB1 در پیش بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)، مجله آبیاری و زهکشی، ایران، 8(4): 672-664(دریافت).

-    مصطفوی دارانی م.،خوشحال دستجردی ج، استون ر.، عباسی ف.، بابائیان ا.، 1393، ارائه یک روش پیش بینی عملکرد جو با استفاده از شاخص های دورپیوندی(مطالعه موردی:  کبودرآهنگ اصفهان)، نشریه هواشناسی کشاورزی، 2(2):36-24(دریافت).

-    بابائیان ا.، رضایی پور آ.، آهنگرزاده ز.، 1393، شبیه سازی نمایه آسایش اقلیمی در استان ر خراسان رضوی تحت سناریوی های تغییر اقلیم، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 5(18): 112-95(دریافت).

- قهرمان ن.، بابائیان ا.، موسوی م.، 1393، بررسی مهارت مدل RegCM در برآورد تبخیرتعرق پتانسیل در اقلیم گذشته و دوره 2035-2021، بررسی موردی: ایستگاه مشهد، مجله ژئوفیزیك ایران، 8(4)، صص. 64-49(دریافت).

-   فرج زاده اصل م.،احمدی م.، علیجانی ب.، قویدل رحیمی ی.، مفیدی ع.، بابائیان ا.، 1392، بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران، نشریه پژوهش های اقلیم شناسی(نوبت چاپ)

-    كوهی م.، بابائیان ا.، موسوی بایگی م.، فرید حسینی ف.، خزانه داری ل.، 1392، تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد در قرن بیست و یكم، مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال نهم، شماره 1(پیاپی 26)، صص 74-61 (دریافت)

-    بابائیان ا.، ضرغامی م.، كوهی م.، بابائیان ا.، كریمیان م. و مدیریان ر.، 1392،‌ بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم(مطالعه موردی: زیرحوضه درگز)، مجله آب و خاك، جلد 27، شماره 5، صص 918-907. (دریافت)

-    بابائیان ا.، كریمیان م. و مدیریان ر.، 1391، پس پردازش برون داد مدل دینامیكی MRI-CGCM3 برای پیش بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی، مجله ژئوفیزیك ایران، جلد 7، شماره 3، صص 133-119.(دریافت)

-         بابائیان ا.، كوهی م.، 1391، ارزیابی شاخص های اقلیم كشاورزی تحت سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاههای منتخب خراسان رضوی، مجله آب و خاك، جلد 26،‌ شماره 4،‌صص 967-953 (دریافت).

-    عباسی ف.، بابائیان ا.، ملبوسی ش.، اثمری م.، گلی مختاری ل.، 1391، ارزیابی تغییر اقلیم ایران در دهه های آینده (2100-2025)با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو،‌ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 27، شماره 1(پیاپی 107)، صص230-205 (دریافت).

-         رسولی ع ا.، بابائیان ا.، قائمی ه.، زوار رضا پ، 1392، بررسی تغییرات دمای سطح آب پهنه های آبی موثر بر ایران در دوره 1854-2008، مجله فضای جغرافیایی،‌سال 13، شماره 42، صص 31-17 (دریافت). 

-        جهانبخش س.، زینالی ب.، رضایی بنفشه م.، بابائیان ا.، 1391، تاثیر نوسان های دمای سطح آب دریای مدیترانه بر بارش های نیمه غربی ایران، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا، سال دهم، شماره 34،صص 177-161 (دریافت). 

-         رسولی ع ا.، بابائیان ا.، قائمی ه.، زوار رضا پ، 1390، ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای، نشریه پژوهش های اقلیمی،‌سال دوم،‌شماره 6-5،‌صص92-69 (دریافت

-         قنبری ج.، كریمیان م.، قنبری ج.، بابائیان ا.، مطیعی م.، 1391، بررسی اثر پارامترهای هواشناسی بر رویت پذیری هلال ماههای قمری با استفاده از یك الگوریتم ژنتیكی، مجله فیزیك زمین و فضا، دوره 38، شماره 4، صص 271-259 (دریافت). 

-         بابائیان ا.، مدیریان ر.، کریمیان م.، ملبوسی ش.، 1390، بررسی توانمندی مدل اقلیمی PRECIS در شبیه سازی بارش های منطقه ای ایران، مجله پژوهش های جغرافیایی،  ‌شماره 77، صص140-125 (دریافت)(English).

-         رسولی ع ا.، بابائیان ا.، قائمی ه.، زوار رضا پ، 1391، تحلیل سری های زمانی فشار مراكز الگوهای سینوپتیكی موثر بر بارش های فصلی ایران، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 27، صص88-77 (دریافت)

-         بابائیان ا.، نجفی نیک ز.، 1389، تحلیل تغییر اقلیم استان خراسان رضوی  در دوره 2039-2010 با استفاده از ریزگردانی خروجی الگوی GCM، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ، سال 8، شماره 15، صص(دریافت).

-         كریمیان م.، .مدیریان ر.، بابائیان، 1389، مدل سازی منطقه ای دمای ایران با استفاده از مدل اقلیمی PRECIS مطالعه موردی دوره 1990-1976، نشریه پژوهش های اقلیم شناسی،  شماره 1، صص 56-39 (دریافت)

-         فرج زاده م.، احمدی م.، بابائیان ا. و قائمی ه.، 1389، طراحی مدل تجربی پتانسیل بارش زایی سیستمهای سینوپتیک، فصلنامه  مدرس علوم انسانی – جغرافیا، شماره 97، صص 186-167 (دریافت).

-         عباسی ف، ملبوسی ش، بابائیان ا، اثمری م و برهانی ر.، 1389، پیش بینی تغییرات اقلیمی استان خراسان جنوبی در دوره 2039-2010 با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل ECHO-G، مجله آب و خاک، جلد 24،‌شماره 2،‌صص 233-218 (دریافت).

-         مشكواتی ا.، كردجزی م.،‌بابائیان ا.،‌1389، بررسی و ارزیابی مدل لارس در شبیه سازی داده های هواشناسی استان گلستان در دوره 2007-1993 میلادی، نشریه تحقیقات كاربردی علوم جغرافیایی،‌ جلد 16،‌شماره 19، صص96-81 (دریافت).

-         عباسی ف، حبیبی نوخندان م، بابائیان ا. ، گلی مختاری ل.، 1389، ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش ایران در دهه های آینده با كمك مدل Magicc-Scengen، مجله پژوهش های  جغرافیای طبیعی، شماره 72، صص 110-91 (دریافت).

-         مدیریان ر.، بابائیان، كریمیان م.، 1388، پیکربندی بهینه مدل RegCM3 برای شبیه سازی بارش و دما در فصول پاییز منطقه خراسان در دوره 2000-1991، مجله پژوهش های  جغرافیای طبیعی، شماره 70، صص 120-107 (دریافت).

-         فرج زاده م.، احمدی م.، قائمی ه.، بابائیان ا، 1388، طراحی مدل تجربی پتانسیل بارش زائی سیستم های سینوپتیك، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 13، شماره 3، صص30-1 (دریافت)

-         بابائیان ا.، نجفی نیك ز.،‌زابل عباسی ف.، حبیبی نوخندان م.،‌ادب ح.، ملبوسی ش.،‌ 1388 ، ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره 2039-2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو ECHO-G، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 16، صص152-135 (دریافت).

-         مریم كریمیان، ایمان بابائیان و راهله مدیریان، 1388، بررسی توانمندی مدل اقلیمی RegCM3در مدل‌سازی بارش‌ و دمای استان خراسان،  مطالعه موردی: زمستان های دوره 1991 تا 2000، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،

-         بابائیان ا. ،کریمیان م  . ، مدیریان ر.، حبیبی نوخندان م. ، 1386، شبیه سازی بارش های ماههای سرد سالهای 1376و1379 با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 10، صص72-55 (دریافت)

-         مدیریان،ر، بابائیان، ا.، کریمیان، م، 1386، شبیه سازی عددی بارش و دمای جنوب شرق ایران با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3، مجله نیوار(علمی-ترویجی)، شماره 66و 67

-         بابائیان ا. ،نجفی نیک ز،  1386، ارزیابی مدل LARS-WGبرای تولید داده های آماری ایستگاههای منتخب خراسان، مجله نیوار(علمی ترویجی)، شماره 65

-         جوانمرد س. ، بابائیان ا.، بداق جمالی ج.،‌شهاب فر ع.، خزانه داری ل.، 1382، بررسی همبستگی بین تغییرات فشار قزاقستان-دریای عمان با نوسان های بارش ایران، فصلنامه  تحقیقات جغرافیایی، سال 18، شماره 4(پیاپی 71)، صص 150-134 (دریافت).

       - Mostafavi Darani S. M., Khoshhal Dastjerdi J., Stone R., Babaeian I., Abbasi F., 2015, Linkage a general circulation model with a crop model to forecast barley yields: a case study for Isfahan, Iran, International journal of AYER, 2: 451-469 (download). 

      - Zarghami M.,  Abdi A., Babaeian, I., Hasanzadeh Y., Kanani R., 2011, Impacts of Climate Change   on Runoffs in East Azerbaijan, Iran, Global and Planetary Change, Vol. 78, June 2011(https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2011.06.003).

     - Babaeian I., Modirian , R., Karimian, Mabusi S.,  2011, Capability of PRECIS regional climate   modeling system in modeling regional precipitation of Iran,, Journal of Physical Geography, Vol.77,  pp 125-140(download)/نسخه انگلیسی مقاله ردیف دوازده-تکراری

     - Babaeian I., Modirian , R., Karimian M., 2007, Sensitivity analysis of different convection schemes and center domains for numerical simulation of winter precipitation over Iran, Journal of Aerospace Science and Technology –JAST, Vol.4, No.2, pp 33-42(download)

   - Bidokhti A., Babaeian I,. 2005, Physical simulation of baroclinic waves and vortices in the atmosphere, Journal of Aerospace Science and Technology –JAST, Vol. 2, No.2, pp. 19-27(download).

-         

6 ـ مقالات ارائه شده در همایش ها

-      بابائیان، ا.، 1393، شبیه سازی متغیرهای اقلیمی آینده کشور با روش های مختلف ریزمقیاس نمایی دینامیکی و آماری، نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران: دومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی، 30 و 31 اردیبهشت 1393، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

-      کمالزاده م.، طالب بیدختی ن.، بابائیان ا.، کمال ع.، 1392، تاثیر تغییر اقلیم در پیش بینی پارامترهای اقلیمی با دخالت تحلیل عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو(مطالعه موردی: سد درودزن)، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، دانشگاه صنعت هوایی، 8 اسفند 1392  (خلاصه)

-          كریمیان م.، بابائیان ا.، مدیریان ر.، 1391، پیش بینی بارش فصلی كشور با استفاده از پس پردازش آماری مدل دینامیكی MRI-CGCM3، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری.

-          بابائیان ا.، 1390، مدیریت ریسك بلایای طبیعی در منطقه اكو با تاكید بر بلایای اقلیمی، همایش ملی ایران و سازمان همكاری اقتصادی اكو، 1 تا 2 اسفند 1390دفتر مطالعات وزارت خارجه،  تهران.

-          بابائیان ا.، بداق جمالی ج.، 1382، پیش بینی طوفان های گردوخاك در شرق كشور با استفاده از داده های فشار مدل عددی ECMWF، سومین همایش پیش بینی عددی  كشور، تهران.

-         بداق جمالی ج. ، جوانمرد س . ، بابائیان ا.، 1378، تئوری و مبانی مدل عددی مدل منطقه ای ARPS، دومین همایش پیش بینی عددی كشور، تهران.

-         بابائیان ا.،بیدختی ع.، 1383 ، مطالعه و شبیه سازی فیزیكی گردش های بزرگ مقیاس جوی، كنفرانس  مكانیك سیالات، مشهد.

-           بابائیان ا. ، بداق جمالی ج .، 1383، اثر نوسان اطلس شمالی(NAO) بر روی بارش های سالانه ایران، همایش ملی مقابله  با كم آبی، دانشگاه زابل.

-         بابائیان ا.، 1382، مطالعه سینوپتیكی بارش های سیل آسای شمال ایران ،  همایش ملی كاهش خسارات  و پیشگیری از وقوع سیل  ، استانداری گلستان، گرگان.

-         بابائیان ا. ،کریمیان م  . ، مدیریان ر. ، 1387 ، ارزیابی تغییرات اقلیمی حوضه دریای خزر در دوره 2100-2071 با استفاده از مدل اقلیمی PRECIS، کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تبریز.

-         بابائیان ا.، عباسی ف.، کریمیان م. و مدیریان ر.، 1387، مدلسازی تغییرات اقلیمی ایران در دهه های آینده، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل در پایداری ملی، تهران.

-           قنبری ج.، کریمیان م.، بابائیان ا. و مطیعی م.، 1388، تاثیر پارامترهای هواشناسی بر رویت پذیری هلال ماه های قمری، دومین کنفرانس نجوم و اخترفیزیک ایران، دانشگاه اهواز.

-         کریمیان م.، بابائیان ا.، مدیریان ر.،1388، بررسی خطای مدل TCC در پیش بینی فصلی کشور، همایش پیش بینی عددی کشور، تهران.

-         کریمیان م، مدیریان ر و بابائیان ا.، 1389، ارزیابی تغییرات اقلیمی حوضه خزر در دوره 2071-2100 با استفاده از مدل اقلیمی PRECIS، همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکو سیستم های خزری، دانشگاه ساری.

-         بابائیان ا و نجفی نیک ز.، 1389، کاربرد مدل تولید داده در مدلسازی اقلیم آینده استان خراسان رضوی، همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکو سیستم های خزری، دانشگاه ساری.

-          - Ghahreman N., Babaeian I., Musavi M., 2014, Evaluation of RegCM4 Model for estimating potential Evapotranspiration in Northeast of Iran under climate change scenarios, 22nd International Congress on Irrigation and Drainage, September 2014, Gwangju Metropolitan City, Republic of Korea(download)

     -Babaeian I., Rezaeipour A., Ahangarzadeh Z., 2015, Bio-Climatic human comfort index under climate change scenarios over Northeast of Iran during 2011-2100, International Conference on climate change innovation and resilience for sustainable livelihood, 12-15 January 2015, Katmandu, Nepal.

    - Bodagh Jamali, Babaeian I., et.al, 2004,Synoptic climatology of historical pressure patterns over Middle-east for detecting the climate change over I. R. of Iran, International Conference in High-impact Weather and Climate,Seoul, Korea.

-          Babaeian, I., et.al.,2004, Synoptic climatology of heavy rainfall over northeast of the I.R. of Iran, International Conference in High-impact Weather and Climate, Seoul, Korea.

-          Babaeian I., Bidokhti A. A.,2002, Physical simulation of baroclinic vortices in the atmosphere, 9th Asian Congress of Fluid Mechanics (ACFM9),Isfahan, Iran.

-          Javanmard S., Babaeian I.,2003, Climate change detection Over I. R. of Iran using historical synoptic pattern, World Climate Change Conference, Moscow, Russia.

-          Babaeian I., Javanmard S,2003, Probable correlation between NAO, ENSO and Rainfall of Iran, World Climate Change Conference, Moscow, Russia.

-          Babaeian I, Kwon W.T., 2005, Climate change assessment over Korea using weather generator technique, First Iran-Korea joint workshop on cimate mdelling, Mashad, Iran.

-          Babaein I., Karimian M., Modirian R., 2009,Climate change Study over Caspian Sea basin during 2071-2100, RCM2009, Germany.

-          Zarghamia  M., Hassanzadeha Y, Babaeianan I.,  Kanani R, 2009, Climate Change and Water Resources Vulnerability;Case study of Tabriz City,  SENSE Symposium on Climate Proofing Cities, Smsterdam, Netherland.

7 ـ طرحهای پژوهشی

-          پیش بینی فصلی بارش کشور با استفاده از پس پردازش برونداد مدل دینامیکی MRI-CGCM3، 1391،پروژه خاتمه یافته پژوهشکده اقلیم شناسی.

-          ارزیابی مدل LARS-WG برای بررسی تغییر اقلیم بر روی استان خراسان، 1385-1384، سازمان هواشناسی کشور، سرپرست پروژه.

-         شبیه سازی بارش های زمستانه سال های 1997 تا 2000 ایران با استفاده از مدل عددی RegCM3، 1383-1384، سازمان هواشناسی کشور، سرپرست پروژه.

-         ارزیابی اقلیم استان خراسان در افق 1400 شمسی، 1384، سازمان هواشناسی کشور، سرپرست پروژه.

-         مدل سازی و ارزیابی تغییرات اقلیم کشور در دوره 2010تا 2039، 1386-1387، سازمان هواشناسی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست کشور، همکار پروژه (مسئول بخش مدل سازی).

-         مطالعات تهیه اطلس بلایای طبیعی ، بانک اطلاعاتی صد ساله و پهنه بندی خشکسالی استان خراسان رضوی، 1387-1388، پژوهشکده اقلیم شناسی، سرپرست پروژه.

-         مطالعه الگوهای سینوپتیکی وقوع سیل در شمال شرق کشور، 1387-1388، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، سرپرست پروژه.

-         تحلیل دینامیکی - سینوپتیکی  اقلیم و تغییرات آن در سطح کشور، 1379، پژوهشکده هواشناسی، همکار پروژه.

-         امکانسنجی بارورسازی ابرها بر روی استان خراسان، 1382، پژوهشده اقلیم شناسی، همکار پروژه.

-         مطالعه تغییر اقلیم و اثرات بر رواناب های حوضه های آبریز استان آذربایجان غربی ، 1388، شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، همکار پروژه.

-         امکانسنجی پیش آگاهی فصلی و بلند مدت دما و بارش با بکارگیری مدل های عددی پیش بینی بلند مدت و ریز مقیاس نمودن برای استان کرمان، 1389-1388، پژوهشکده اقلیم شناسی، سرپرست پروژه.

-          Climate change assessment over Korea using weather generator technique, 2004-2005, NIMR, South Korea,

     8- مسئولیت های علمی در برگزاری همایشهای ملی و بین المللی :

-         کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 1388، عضو کمیته علمی، دانشگاه تبریز.

-         کارگاه آموزشی مدل سازی تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری مدل LARS-WG، 1389، ساری دانشگاه ساری، مجری.

-          The First Iran-Korea joint workshop on climate modeling, 2005, Secretary of Scientific and executive committee, Mashad, Climatological Research Institute, Mashad, Iran.

-          The Second Iran-Korea joint workshop on climate modeling, 2007, Member of Scientific committee, NIMR, South Korea, Chejo Island.

-          Workshop of Climate modeling and natural disasters in ECO region, 2012, Secretary, IRIMO and ECO-RCRM, Tehran and Mashad, 25-27 June 2012.

-         

8- راه‌اندازی آزمایشگاه

-         آزمایشگاه مدلسازی اقلیمی، 1384، پژوهشکده اقلیم شناسی، همکاران: جواد بداق جمالی، ایمان بابائیان، عباس چزگی، راهله مدیریان و مریم کریمیان

9-راهنمایی و مشاوره پایان نامه

-       امکان سنجی پیش بینی فصلی بارش در استان فارس با استفاده از پس پردازش خروجی مدل RegCM، ی1392، فهیمه محمدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشاور

-       ارائه مدل تجربی پتانسیل بارش زائی الگوهای سینوپتیکی  خروجی مدل های پیش بینی عددی، 1386، محمد احمدی، کارشناسی ارشد، جغرافیای طبیعی  اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس (مشاور)

-         اثرات تغییرات اقلیمی بر دما و بارش بر اساس خروجی  مدل GCM، مطالعه موردی استان کردستان، 1387، امیر غمدیده، کارشناسی ارشد، جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، مشاور.

-         پیش بینی تغییرات آب و هوایی در برخی نواحی آب و هوایی کشور با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو توسط مدل LARS-WG، 1389، پروین برنگی، کارشناسی ارشد، هواشناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشاور.

-         ارزیابی تغییر اقلیم آینده با استفاده از مدل های اقلیمی در استان های کرمان و یزد، 1390، نسرین جوانشیری، کارشناسی ارشد، جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی، دانشگاه یزد، مشاور.

-          اثرات تغییر دمای کره زمین در میزان نزولات جوی و توزیع آبدهی رودخانه ها در استان خراسان، 1389، سعید ابراهیمی، کارشناسی ارشد، هواشناسی، دانشگاه هرمزگان، مشاور.

-         بررسی تغییر اقلیم در دوره 2010-2039 میلادی در استان گلستان ، 1389، محمد کردجزی، کارشناسی ارشد، هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، مشاور.

10-علائق تحقیقاتی

-          مدل سازی تغییر اقلیم

-         پیش بینی فصلی

-        اقلیم شناسی سینوپتیک

-         ارزیابی پیامدهای تغییرات اقلیمی

11-تشویقات و جوایز

-         پژوهشگر  نمونه سازمان هواشناسی کشور –1389

-         پژوهشگر  نمونه دستگاههای اجرائی استان خراسان رضوی- 1387

-         پژوهشگر  نمونه سازمان هواشناسی کشور –1386

-         کارشناس نمونه سازمان هواشناسی کشور –1384

-         رتبه اول فوق لیسانس هواشناسی – 1374

-         رتبه سوم طرح های پژوهشی  جشنواره علمی پژوهشی فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد – 1385

12-تجربیات تدریس

-         مدلسازی اقلیمی و پیش بینی فصلی، RMTC-Tehran

-         هواشناسی عمومی  ، دانشگاه ولی عصر رفسنجان(عج) ، 3 دوره

-         هواشناسی هوانوردی ، دانشكده پرواز و خلبانی مشهد ، 2 دوره

-         هواشناسی هوانوردی ، ‌ مركز آموزش هواشناسی مشهد ، 2 دوره

-         هواشناسی سینوپتیك ، مركز آموزش هواشناسی مشهد ، 2 دوره

-         هواشناسی كاربردی ، مركز آموزش هواشناسی مشهد ، 1 دوره

-         آزمایشگاه حرارت و ترمودینامیك ، دانشگاه آزاد واحد مركزی تهران ، 1 دوره

-         آزمایشگاه مكانیك ، دانشگاه آزاد واحد مركزی تهران ، 1 دوره

-         همكاری در آزمایشگاه سیالات محیطی ، موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران

-         مدرس مرکز علمی کاریردی صنعت  هوانوردی - مشهد

-          مدرس مرکز علمی کاربردی هواشناسی و علوم جو

13- مسئولیت ها و تجربیات شغلی

-         شركت صنایع آموزشی  (وابسته به سازمان گسترش صنایع و آموزش و پرورش) ، كارشناس مسئول  آزمایشگاه الكتریسیته و مكانیك ، 1373 تا 1375

-         دفتر برنامه ریزی كتب درسی آموزش و پرورش (تدوین كتاب آزمایشگاه فیزیك 1 دبیرستان) ، به صورت پاره وقت

-         كارشناس پیش بینی در مركز پیش بینی سازمان هواشناسی كشور ، 1374 تا 1376

-         رئیس اداره تحقیقات اقلیمی هواشناسی استان كرمان  و معاون مدیر كل ، 1377 تا 1379

-         رییس اداره  پیش بینی  هواشناسی استان خراسان و معاون مدیر كل ، 1380 تا كنون

-         محقق مدعو در سازمان هواشناسی  كشور كره جنوبی ، 6 ماه  ، بهمن 1382 تا تیر 1383

-         سرپرست گروه پژوهشی اقلیم شناسی كاربردی ،  پژوهشكده اقلیم شناسی ، مشهد

-         دبیر كارگاه  مشترك بین ایران و كره جنوبی با عنوان  Climate Modeling ،  2005 ، پژوهشكده  اقلیم شناسی

-         مسئول بخش پیش بینی فصلی مرکز ملی اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور 

-        رئیس هیات اعزامی به پانزدهمین اجلاس کمیسیون اقلیم شناسی سازمان جهانی هواشناسی، 18 تا 24 فوریه 2010، ترکیه.

-   مشاور کمیسیون اقلیم شناسی سازمان جهانی هواشناسی

14- عضویت در انجمن های علمی

-         عضو انجمن هواشناسی آمریكا

-         عضو انجمن هواشناسی كره جنوبی

-         عضو انجمن فیزیك ایران

-         عضو انجمن ژئوفیزیك ایران

-         عضو انجمن اقلیم شناسی ایران

-         عضو انجمن علوم و مهندس منابع آب ایران